Bài giảng online THCS Tô Vĩnh Diện năm học 2019-2020

Chủ nhật - 22/03/2020 14:20
Các bài giảng online do giáo viên trường THCS Tô Vĩnh Diện thực hiện
Bài giảng online THCS Tô Vĩnh Diện năm học 2019-2020
BÀI GIẢNG ONLINE NĂM HỌC 2019 - 2020

I. Ngữ Văn
1. Lớp 6
Bài 22 Buổi  học cuối cùng
Xem bài giảng tại đường link sau:  https://www.youtube.com/watch?v=QgQVj6vRH8A
2. Lớp 7:
Bài 22 Cách làm bài văn lập luận chứng minh
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=qSWnNrnUdxE
3. Lớp 8:
Bài 22 Chiếu dời đô Thiên đô chiếu - GV Nguyễn Thu Thảo
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=959AO0LctoM
Bài 22 Chiếu dời đô Thiên đô chiếu - GV Lương Anh Đào
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=KrM-cdkXOpQ&feature=emb_title

II. Môn Toán
1. Lớp 8:
1.1Giai bai toan bang cach LPT tiet 50
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=jQ6IAckL34I
2.2. Bài Công thức nghiệm của PT bậc 2
Xem bài giảng tại đường link sau: https://youtu.be/8UY7IfzZBWw

III. Môn Lý
1. Lớp 6:
1.1. Sự nở vì nhiệt của các chất
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=TLPb7vUNy-w
1.2. Sự nở vì nhiệt 
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=A2GXuZ_1rXA
1.3. Bài 22-Nhiệt kế-Thang nhiệt độ
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=q_bvTEwqc10
1.4. Chủ đề Sự nóng chảy và sự đông đặc
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=KDJ-609I1o8
1.5. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT 1 TIẾT VẬT LÝ 6
Tải phiếu tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/de-cuong-on-tap-kt-1-tiet-vat-ly-6.docx
1.6. Chủ đề Sự bay hơi và sự ngưng tụ Lí
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=1DBqSGHMdTw


2. Lớp 7:
2.1. Sơ đồ mạch điện
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=db_dS2_XVQA
Phiếu bài tập vật lí 7 - số 1. Tải tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/phieu-bai-tap-so-1-vat-li-7.pdf
2.2. Các tác dụng của dòng điện
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=i-jjK3Z1k2k
Phiếu bài tập vật lí 7 - số 2. Tải tại đây:/uploads/tai-nnguyen/2020_02/vat-li-7so-2cac-tac-dung-cua-dong-dien.doc
2.3. 
Cường độ dòng điện
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=oFUyoBrrUGQ
Phiếu bài tập vật lí 7 - số 3. Tải tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/phieu-bai-tap-ly-7-so-3.doc
2.4. Hiệu điện thế

Xem bài giảng tại đường link sau:https://www.youtube.com/watch?v=2s0cYtJTFdw
Phiếu bài tập vật lí 7 . Tải tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/hieu-dien-the-vat-li-7.doc
2.5. DE CUONG ON TAP KT 1 TIET  LY 7 2020
Tải tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/de-cuong-on-tapkt-1-tiet-ly-7-2020.docx
2.6. MACH DIEN NT VA MACH DIEN SS
Tải tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/mach-dien-nt-va-mach-dien-ss.doc


3. Lớp 8:
3.1. Chủ đề 1 - Cấu tạo chất
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=KNTTYb5MyCY
3.2. Bài 21. Nhiệt năng
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=Ob7OHOzCpyM
3.3. Bài giảng Dẫn nhiệt 
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=6m4CvUqKGFw
3.4. Bài 23. Đối lưu bức xạ nhiệt
Xem bài giảng tại đường link sau:https://www.youtube.com/watch?v=NKGepqA-Rv8
3.5. Công thức tính nhiệt lượng
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=GL0YoQOKBUA
3.6. PT cân bằng nhiệt
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=11CT5RMPw7M
3.7. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT 1 TIẾT VẬT LÝ 8
Tải tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/de-cuong-on-tap-kt-1-tiet-vat-ly-8.docx

4. Lớp 9:
4.1. Bài 40 Khúc xạ ánh sáng
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=FS7Wu9o1qcg
4.2. Chủ đề thấu kính hội tụ
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=kPcsFho_9mE
4.3. TKHT tiết 2
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=wqGzQcYt2JA
4.4. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1- VẬT LÝ 9. CHỦ ĐỀ:  THẤU KÍNH PHÂN KÌ
Tải phiếu tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/vat-li-9-so-1-thau-kinh-pk.docx
4.5.MẮT CÁC TẬT CỦA MẮT  
Xem bài giảng tại đường link sau:https://www.youtube.com/watch?v=_dNAUqu3_2A
4.6. Kính lúp
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=cWxTabcp7t0
4.7. DE CUONG ON TAP KT 1 TIET LY 9 2020
Tải tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/de-cuong-on-tap-kt-1-tiet-ly-9-2020.docx

IV. Môn Hóa
1. Lớp 8:

1.1. Bài 31 Tính chất ứng dụng của Hiđrô (tiết 1)
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=6wdQML85Yxw
1.2. Bài 31 Tính chất ứng dụng của Hiđrô (tiết 2)
Xem bài giảng tại đường link sau: https://youtu.be/f6IIp_g0oJk
1.3. Bài 33. Điều chế khí hidro. Phản ứng thế
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=aauH5bEVu9o
1.4. Chủ đề Nước 
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=918_lO4tE1k
1.5. Chủ đề dung dịch
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=0rZglLFGP3c
1.6. Phiếu ôn tập kiểm tra 1 tiết số 4
Tải phiếu tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/phieu-on-tap-kt-1-tiet-hoa-8-so-4.docx

2. Lớp 9:
2.1. Bài 34 Khái niệm về HCHC và HHHC
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=xbZE9CPSqLQ
2.2. Bài 35. Cấu tạo phân tử HCHC và HHHC
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=tEUl5V_kcxo
2.3. Phiếu học tập Môn Hóa 9: Chủ đề hidrocacbon bài mê tan và etilen
Tải phiếu bài tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/hidrocacbon.docx
2.4. Chủ đề Dầu mỏ khí thiên nhiên liệu
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=AF40JqP58uw
2.5. Rượu etylic
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=XHo4iEZ4odM
2.6. Phiếu ôn tập kiểm tra 1 tiết
Tải phiếu tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/phieu-on-tap-kt-1-tiet-hoa-9.doc
2.7. Chất béo
Xem bài giảng tại đường link sau:https://www.youtube.com/watch?v=dgl3IMB8hNw


V. Môn Tiếng Anh
1. Lớp 7:
Unit 08 Films Lesson 5 Skills 1 
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=eSI9DbnvB20

VI. Môn Sinh học
1. Lớp 9:

1.1. Bài 43 ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên sinh vật - sinh 9
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=gYoGCE4d4pc
1.2. Bài 49 Quần xã sinh vật - sinh 9
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=r2wgYbcgx90
1.3. Bài 50 Hệ sinh thái
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=Eg8Z4rAa_FM
1.4. Chủ đề môi trường 
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=6HH7XD21iMg&t=1s
1.5. Chủ đề bảo vệ môi trường
Xem bài giảng tại đường link sau:https://www.youtube.com/watch?v=plXXWPWDokA
1.6. Phiếu ôn tập KT 1 tiết kì II
Tải phiếu ôn tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/phieu-on-tap-kt-1-tiet-sinh-9.doc

2. Lớp 8
2.1. Chủ đề Da - sinh học 8
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=C23D-kB-EV8
2.2. Chủ đề hệ thần kinh - sinh học 8
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=o2Wau6VpOW8
2.3. Chủ đề hệ thần kinh - NÃO BỘ
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=V9obJcfxkFI
3.4. Phiếu ôn tập KT 1 tiết kì II 
Tải phiếu ôn tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/phieu-on-tap-kt-1-tiet-sinh-8.doc
3.5. Chủ đề giác quan
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=5n6FuonXJ1g
3.6. PXKĐK và PXCĐK. Vệ sinh hệ TK
 Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=OJNPt6zBBaI
3.7. Chủ đề nội tiết - 1
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=RZVOegXeLvQ&t=10s

3. Lớp 7
3.1. Bài: Đa dạng và đặc điểm chung lớp chim Sinh 7
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=6QPQtDVn-tM
3.2. Bài: Thỏ
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=fqlLuubwltw
3.3. Chủ đề Đa dạng thú
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=Hi93C7j60M8

4.. Lớp 6
4.1. Chủ đề nhóm thực vật
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=wwI_mBdnzXs
4.2. Hạt trần cây thông
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=YsuXKq_4SiE
4.3. Chủ đề Thực vật hạn kín
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=md6es8qtFqY


VII. Môn Lịch sử
1. Lớp 9:
1.1. Phiếu học tập số 1:
Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
Tải phiếu học tập tại đây:/uploads/tai-nnguyen/2020_02/lich-su-9so-1bai-22.docx
Bài giảng tham khảo xem tại đường link sau:
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=TB9HF9MODgI&app=desktop
1.2. Phiếu học tập số 2
BÀI 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945
VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA.
Tải phiếu học tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/lich-su-9-so-2-bai-23.docx
Bài giảng tham khảo xem tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=Vto7yVJSQsY
1.3. Phiếu học tập số 3
Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946)
Tải phiếu học tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/lich-su-9-phieu-ht-so-3.docx
Bài giảng tham khảo xem tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=7Hf8NQnWasU&feature=youtu.be
1.4. Phiếu học tập số 4
BÀI 25: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950)
Tải phiếu học tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/lich-su-9phieu-so-4.docx
Bài giảng tham khảo xem tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=z7JGuC9wur0&app=desktop
1.5. Phiếu học tập số 5
Tải phiếu học tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/lich-su-9phieu-so-5.docx
1.6. Phiếu học tập số 6
Tải phiếu học tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/lich-su-9phieu-so-6.docx
2. Lớp 8:
2.1. Phiếu học tập số 1
Tải phiếu học tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/lich-su-8-phieu-ht-so-1.docx
2.2.  Phiếu học tập số 3
Tải phiếu học tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/lich-su-8phieu-so-3.docx
2.3.  Phiếu học tập số 4
Tải phiếu học tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/lich-su-8phieu-so-4_1_1.docx
3. Lớp 7:
3.1. Phiếu học tập số 1
Tải phiếu học tập tại đây:/uploads/tai-nnguyen/2020_02/lich-su-7-phieu-ht-so-1.docx
3.2. Phiếu học tập số 2+3
Tải phiếu học tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/lich-su-7phieu-so-23.docx
3.3. Phiếu học tập số 4
Tải phiếu học tập tại đây:/uploads/tai-nnguyen/2020_02/lich-su-7phieu-so-4.docx
3.3. Phiếu học tập số 5
Tải phiếu học tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/lich-su-7phieu-so-5.docx
4. Lớp 6:
3.1. Phiếu học tập số 1
Tải phiếu học tập tại đây:/uploads/tai-nnguyen/2020_02/lich-su-6-phieu-ht-so-1.docx
3.2. Phiếu học tập số 2
Tải phiếu học tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/lich-su-6phieu-so-2.docx
3.3. Phiếu học tập số 3
Tải phiếu học tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/lich-su-6phieu-so-3.docx
3.3. Phiếu học tập số 4
Tải phiếu học tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/lich-su-6phieu-so-4_2.docx

VIII. Môn GDCD
Phiếu học tập môn GDCD của trường THCS Tô Vĩnh Diện
1. Lớp 9:
1.1. Phiếu số 1:
BÀI: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG  DÂN
Tải phiếu học tập tại đây:  /uploads/tai-nnguyen/2020_02/gdcd-9-_-so-1-_-quyen-va-nghia-vu-cua-cd.doc
1.2. Phiếu số 2:
BÀI: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ CỦA CÔNG  DÂN
Tải phiếu học tập tại đây:/uploads/tai-nnguyen/2020_02/gdcd-lop-9-phieu-2.doc 
1.3. Phiếu số 3:
BÀI: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC
Tải phiếu học tập tại đây:/uploads/tai-nnguyen/2020_02/gdcd-lop-9-phieu-3.doc


2. Lớp 7:
2.1. Phiếu số 1: 

BÀI: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
Tải phiếu học tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/gdcd-lop-7-phieu-1.doc
2.2. Phiếu số 2: 
BÀI: BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA
Tải phiếu học tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/gdcd-lop-7-phieu-2.doc

3.Lớp 8:
3.1. Phiếu số 2: 

BÀI 16+17 : QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC; NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG, BẢO VỆ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG.
Tải phiếu học tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/gdcd-lop-8-phieu-2.doc
3.2. Phiếu số 3,4: 
Tải phiếu học tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/gdcd-lop-8-phieu-34.doc

IX. Môn Địa lí
1. Địa lí 6
1.1. Bài:  Lớp vỏ khí
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=HenSN9n9acc
1.2. Bài: Hơi nước trong không khí, mưa
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=r-V98PyMyFo&t=664s
1.3. Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, mưa 
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=AET2LKweqIA
1.4 Chủ đề thời tiết khí hậu và mưa
Xem bài giảng tại đường link sau:  https://www.youtube.com/watch?v=CiBt7WucuOM
1.5. Sông hồ
 Xem bài giảng tại đường link sau:  https://www.youtube.com/watch?v=M_Qz740lQJU

2. Địa lí 7
2.1. Bai 41 Thien nhien Trung va Nam Mi 
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=cCBYifFxKM8
2.2. Bài 43- Dân cư xã hội
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=MaCxwv_wLXE
2.3. Kinh te Trung va Nam Mi
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=Ciyys-gm8u0

3. Địa lí 8
3.1. Bài 26. Bài 26 Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=7n8OG1AB2dw
3.2. Bai 28 Đặc điểm địa hình Việt Nam
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=NzqP1NHsLWs
3.2. Bai 29 Dac diem cac khu vuc dia hinh
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=3i9fZ2Gi86s
3.3. Bai 31 Dac diem khi hau Viet Nam
 Xem bài giảng tại đường link sau:  https://www.youtube.com/watch?v=ae-iR9RgcH4

4. Địa lí 9
Phiếu học tập của trường THCS Tô Vĩnh Diện : Phiếu số 1 + 2 môn địa 9

Chủ đề: Biển – Đảo Việt Nam. Bài 38, 39 PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN – ĐẢO
Tải phiếu học tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/dia-9so-12-bai-3839.doc
Bài giảng tham khảo xem tại đường link sau: 
Môn Địa lí - Lớp 9: Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo
https://www.youtube.com/watch?v=rFwKaXpf-lg
Môn Địa lí - Lớp 9 : Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo - T2
https://www.youtube.com/watch?v=F9A7QZZnJ3Y

X. Môn Công nghệ 
1. Môn CN 8
1.1. Vai trò của điện năng trong SX và ĐS
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=pUy9N94uQy4
Phiếu học tập số 1: 
Tải phiếu học tập tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/cong-nghe-8so-1dc-on-tap-co-khi.docx
1.2. Chủ đề an toàn điện
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=MhUtja34ScY
1.3. CĐ Đèn sợi đốt - đèn huỳnh quang
Xem bài giảng tại đường link sau:  https://www.youtube.com/watch?v=AQ5ZJBHcQKA
2. Môn CN 7
2.1. Bài 39 Chế biến và dữ trữ thức ăn cho vật nuôi
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=9v0UxCGH-D8
2.2. Bài 40. Sản xuất thức ăn vật nuôi
Xem bài giảng tại đường link sau:https://www.youtube.com/watch?v=nVwliZSmpjc
3. Môn CN 6
3.1. Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=APCyFhYCSSg
3.2. Bài 19. Thực hành trộn các món nộm
Xem bài giảng tại đường link sau:  https://www.youtube.com/watch?v=xfWLksCC3Rk
3.3. Bài 22-23
Xem bài giảng tại đường link sau:  https://www.youtube.com/watch?v=UP1paBmlsm4
4. Môn CN 9
4.1. Bai 9 Thuc hanh Lap mach dien hai cong tac ba cuc dieu khien mot den

Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=3kKfL7mS4Bo

XI. Môn Thể dục
1. Khối 8-9
1.1. Bài nhảy cao
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=_Ot0kXYX0tY
2. Khối 6-7-8-9
2.1. Đá cầu

Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=kQULtJURTEY
3. Khối 6-7
3.1. Bật nhảy yesno

Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=rnAZl0EfI1I

XII. Môn Mỹ thuật
1. Khối 6
1.1. Chủ đề 8.Khu nhà yêu thích - Mỹ thuật 6
Xem clip hướng dẫn tại đường link sau:  https://www.youtube.com/watch?v=XXvzDWRRC8E
2. Khối 7
2.1. Chủ đề 6. Sơ lược mỹ thuật Việt Nam cuối thể kỉ XIX - 1954
Xem clip hướng dẫn tại đường link sau:  https://www.youtube.com/watch?v=_-p4qiNlAsg
2.2. Chủ đề 8 - Một số tác giả, tác phẩm MT Italia thời kỳ phục hưng
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=KBbgD2_zL-w
3. Khối 8
3.1. Phiếu số 1

Tải phiểu học tập số 1 tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/mt-8-phieu-so-1.docx
3.2. Phiếu số 2
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ (Tuần từ 27/4 đến 9/52020)
CHỦ ĐỀ 8. SƠ LƯỢC MT PHƯƠNG TÂY TK XIX-XX
Tải phiểu học tập số 1 tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/mt-8-phieu-so-2.docx
4. Khối 9
Tải phiểu học tập số 1 tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/mt-9-phieu-so-1.docx
4.1. Chủ đề 4. Sơ lược về kiến trúc các dân tộc thiểu số
Xem bài giảng tại đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=4NhpvoUAnwg

XIII. Môn Tin
1. Khối 6
1.1. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Tải phiểu học tập số 1 tại đây: /uploads/tai-nnguyen/2020_02/phieu-hoc-tap-so-1-tin-hoc6.docx

 

Tổng số điểm của bài viết là: 33 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây